top of page

”Ur små idéer kan innovativa lösningar växa fram”


I november öppnade Inkubator21 - Malmö Tillsammans första områdesinkubator som ska stötta boende och verksamma som vill förverkliga en idé.Under 2021 arbetade Malmö Tillsammans på flera olika sätt för att samla in lokala idéer från Malmöbor. Idéerna ska få stöttning av de lokala inkubatorer som ska startas inom projektet i Persborg, Rosengård och Östervärn.


Den första av dem, Inkubator21, öppnade i november och vänder sig till boende och aktiva i områdena Persborg, Sofielund, Lönngården och Augustenborg. Ungefär 12 initiativ och idéer får idag stöttning av Inkubator21 och antalet växer.


I Malmö finns redan en rad inkubatorer, som har lite olika fokus. Linus Fast, Sensus studieförbund, är projektmedarbetare i Malmö Tillsammans och menar att de olika inkubatorerna kompletterar varandra. Malmö Tillsammans inkubatorer ska till exempel ha ett tydligt lokalt fokus.


– Vi ser att det centrala i lokal utveckling som inkubatorerna ska bidra till handlar om att lyfta upp, stärka upp och skapa förutsättningar för att olika idéer och de människor och aktörer som vill göra någonting ges rätt möjligheter att lyckas, säger han.


– Malmöbor vet själva om vilka behov som finns i det egna området. Som vi ser det så finns det idéer hos vem som helst. Dock behövs det ett mer lokalt förankrat stöd där alla känner sig välkomna.


Bild från invigningen av Inkubator21. Både mentorer och idéägare var på plats.– Vårt arbete handlar därför främst om hur vi på bästa sätt kan tillgängliggöra olika typer av resurser i staden och kan underlätta hela processen för att en idé lyckas genomföras. Hela projektet Malmö Tillsammans utgår ifrån att det finns hinder av olika slag som vi behöver arbeta med för att Malmöbor ska kunna vara mer delaktiga i att utveckla staden.


En annan faktor är den lokala närvaron, att stöd, genom exempelvis inkubatorer, inte finns i alla stadsdelar. Därför ska Malmö Tillsammans så kallade "gräsrotsinkubatorer” utvecklas i flera stadsdelar.


– Vi som arbetar med dessa frågor behöver helt enkelt finnas på plats där idéerna och viljan finns. Vi behöver vara mer aktivt ute och erbjuda möjligheter för att sänka trösklarna.


En gräsrotsinkubator ska identifiera, söka upp och utveckla lokala idéer, såväl stora som små och kommersiella som ideella. Det primära är att det är relevant och involverar dem som bor och verkar i ett bostadsområde eller en stadsdel.


– Ur små idéer kan innovativa lösningar växa fram. Det kan handla om nya relevanta tjänster, företag eller utvecklande sammanhang.


Malmö Tillsammans inkubatorer ska dessutom kunna bidra till att lösa lokala samhällsutmaningar.


– Idag vet vi att det finns inte tillräckligt bra upplägg och strukturer för att alla ska kunna bidra och utveckla sina idéer. Ingen sitter ensam på svaren utan tillsammans kan vi lära av varandra och skapa förändring lokalt som sedan är bra för hela Malmö. Det är där våra processer och vår struktur kan vara visa sig värdefulla, säger Linus Fast.


Har du en idé som du vill ha hjälp att förverkliga? Hör av dig till oss på sociala medier eller mejla till info@malmotillsammans.se. Här kan du läsa mer om Inkubator21.

Commenti


bottom of page