top of page

European Youth Together

"Youth sPEACEs. Urbana utrymmen för aktivt socialt deltagande och dialog” är ett projekt som genomförs inom programmet ”Europeisk ungdom tillsammans” inom Erasmus+-programmet. Projektet syftar till att stärka ungdomssektorn i Europa och till att koppla samman den lokala dimensionen med den europeiska, främja och öka lokala ungdomsverksamheters roll över kontinenten, stärka dem, stimulera och stödja det ömsesidiga nätverkandet, och att föreslå en ”europeisk stadga för ungdomsutrymmen”. För att nå dessa mål kommer vi att uppmuntra och stötta ett växande antal ungdomars aktiva samhällsengagemang och medborgaraktiviteter, upplevelser och erfarenheter av att själva ta en ledande roll - för att på detta sätt koppla samman den lokala och europeiska dimensionen och hitta en väg och ett sätt att göra sina röster hörda. Projektet Youth sPEACEs genomförs av 9 organisationer från 7 EU-länder (IT, EL, FR, MK, PL, PT, SE) under en period av 21 månader. Vissa onlineaktiviteter involverar även deltagare från andra länder. Direkt berörs minst 280 stycken av satsningen. Av dessa har 80 i övrigt färre möjligheter, sämre socioekonomiska förutsättningar, och tillhör underrepresenterade ungdomsgrupper. Med hjälp av övergripande projektledning och insatser för synliggörande genomförs under projektets gång ett flertal aktiviteter: 7 lokala utbildningar om EU:s aktiviteter och program, 7 ungdomsutbyten, 1 forskningsprojekt, 1 onlinedebatt och 1 besök på de europeiska institutionerna. Informations- och utbildningskampanjen online och de olika insatserna för att synliggöra och sprida projektet riktar sig till en bredare mottagargrupp i de inblandade länderna, med målet att nå minst 40 000 över hela Europa. De viktigaste offentliga resultaten från projektet kommer att vara den slutliga forskningsrapporten om ungdomsutrymmen i Europa och "European Charter of Youth Spaces", som i än högre grad kommer att vara tillgänglig för att stimulera debatt och möjliggöra konkreta beslut i syfte att bekräfta, legitimera och förstärka vikten av de olika deltagarerfarenheterna. Hela projektet Youth sPEACEs syftar indirekt också till att främja ungas valdeltagande vid valet till Europaparlamentet 2024.Kommentare


bottom of page