top of page

Nominera till Malmöandans styrgrupp

Den 3 april 2023 är sista dagen att nominera till Malmöandans styrgrupp.


Malmöandan är en överenskommelse mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö för att öka demokratin, jämlikheten och delaktigheten i staden.


Vi driver en unik plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad och vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få i gång fler insatser för samverkan. Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete och agenda 2030. Läs mer om oss på vår hemsida

Malmöandan har en styrgrupp med representanter från civilsamhället och Malmö stad. Civilsamhället utser själva sina representanter genom öppna nomineringsprocesser och en valberedning bereder inkomna förslag. Styrgruppen har ansvar för den övergripande styrningen av Malmöandan. Det innebär bland annat att ta in förslag till nya fokusområden och årligen göra en avvägning vilket/vilka områden som ska vara prioriterade för nästkommande år. Styrgruppen ska även utgöra ett stöd för Malmöandans samordnare och säkerställa att spridning och förankring av Malmöandan fortgår. Till grund för arbetet finns en samverkansplan som fungerar som styrdokument. Styrgruppen sammanträder ca 4 gånger/år.

Nu söker vi representanter till både styrgrupp och valberedning och ber Civilsamhället om hjälp att nominera kandidater till dessa viktiga uppdrag.

Kriterier styrgrupp:

Representanterna från civilsamhället ska komma från olika sektorer; social trygghet, hälsa, kultur, idrott och utbildning. Önskemålet är att dessa representanter är en grupp av visionärer som arbetar och/ eller strävar efter en mer jämlik och inkluderande stad; hjälper till vid problem eller genom att förhindra problem, tar fram innovativa lösningar och visar vägen mot ett bättre Malmö.

I nuläget är en representant, som kommer från idrottsrörelsen som ingår i styrgruppen. Vi söker även personer som kommer från följande områden: social trygghet, hälsa, kultur och utbildning.

Som representant i styrgruppen bör man ha följande erfarenheter:

* erfarenhet av strategisk organisationsutveckling och projektledning

* intresse och kompetens för att arbeta gränsöverskridande och med deltagande processer

* tillsammans ha kunskap och nätverk i hela eller nästan hela den idéburna sektorn.


Representanterna i styrgruppen ska vara bosatta i Malmö och vara förtroendevald eller anställd i idéburen sektor i Malmö.

Styrgruppen och arbetssättet präglas av: Engagemang, flexibilitet, empati och respekt, transparens, tillit, god och flytande kommunikation och sist men inte minst; viljan att skapa ett Malmö där ingen lämnas utanför.


Kriterier valberedning:

Det finns väl genomarbetade instruktioner för valberedningens arbete att förhålla sig till. Till valberedningen söker vi personer med ett brett kontaktnät inom civilsamhället.


Önskar du kandidera eller nominera någon till Malmöandans styrgrupp eller valberedning så gör du det genom att skicka ett e-mail till jesper.thiborg@gmail.com


Nominerar du någon annan än dig själv önskar vi att din nominering är förankrad med personen du nominerar. Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter på den nominerade personen. När nomineringen inkommit kommer den nominerade personen att få en länk till ett formulär som ska fyllas i för att valberedningen ska få bättre kännedom om vad personen kan bidra med.


Den 3 april 2023 är sista dagen att nominera till Malmöandans styrgrupp.

Comments


bottom of page