top of page

Malmö Ideellas stadgar

75521775_2552665634810226_4069299311857369088_n.jpg

Utdrag:

​​§ 3 Ändamål

Malmö Ideella samlar och stärker ett aktivt civilsamhälle för ett hållbart Malmö.
Malmö Ideella vill därför:
• främja kunskap, debatt samt samverkan kring och inom det organiserade föreningslivet.
• agera som remissinstans inom kommunen, regionen, Sverige och internationellt i frågor gällande idéburen sektor i Malmö.
• stärka idéburen sektors resurser och bevaka förhållanden som berör sektorn.
• anordna utbildning av kulturell, social och ekonomisk karaktär för att förbättra medlemmarnas kunskapsnivå.
• stimulera medlemsorganisationer till samverkan sinsemellan.

• ta fram nya arbetsformer som stärker samarbete med olika samhällsaktörer

• företräda idéburen sektor och medlemsorganisationerna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ.
• vara ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för idéburen sektor i Malmö.
• stimulera medlemsorganisationer till ökad jämställdhet, mångfald och mot diskriminering.

bottom of page