top of page

LÖK 2022 underskriven!

"Civilsamhället/Idéburen sektor är en viktig samverkanspart i vår lokala överenskommelse", säger Lejla Basic som representerar Arbetsförmedlingen i överenskommelsen som går under namnet LÖK

Ivar Scotte tar emot överenskommelsen av Lejla Basic

Malmö Ideella har representerat idéburen sektor i arbetet med denna överenskommelse sedan 2016. Överenskommelsen är ett strategiskt dokument som ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner, när det gäller arbetet med nya Malmöbor. LÖK:ens samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Migrationsverket, Försäkringskassan, Region Skåne (Malmö), Malmö servicekontor (Skatteverket, Pensionsmyndighet och Försäkringskassan) och den idéburna sektorn i Malmö. "Vi tror att detta är den enda lokala överenskommelse kring denna fråga i vilken idéburen sektor är en undertecknande part", säger Malmö Ideellas Verksamhetsledare Ivar Scotte. Framförallt har arbetet med idéburen sektor i Malmös arbete med stödstrukturer för nya Malmöbor presenterats, vilket också nämnts i den fysiska överenskommelsen. Men även andra relevanta händelser, frågor eller kompetenshöjande insatser inom idéburen sektor har diskuterats. Vid diskussion kring olika verksamheters utmaningar har idéburen sektor lyft tankar och idéer om samverkan kring utmaningen.



*Lokala överenskommelsen gällande vissa nyanlända invandrare som omfattas av lag & förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Migrationsverket, Försäkringskassan, Servicekontoret, Region Skåne & Idéburna sektorn


コメント


bottom of page